Biohiili

Bioenergialla merkittävä rooli epävarmassa maailmassa

Bioenergia-alan tiekarttaraportti muistuttaa bioenergian lisäävän omavaraisuuttamme epävarmassa turvallisuustilanteessa ja mahdollistavan hiilinegatiivisuuden.

06/2024

Kuvat - Tage Fredriksson

Pääosin kotimaiseen resurssiin perustuva bioenergia on tukenut Suomen energiajärjestelmää kriisioloissa ja kasvanut hallitusti. Bioenergia-alan toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana ja näitä muutoksia sekä bioenergian merkitystä ja kehitystä tarkastellaan Bioenergia ry:n tuoreessa, kesäkuun alussa julkaisemassa tiekarttaraportissa.

Toimintaympäristössä merkittäviä muutoksia

Bioenergia-alan toimintaympäristö on kokenut monia keskeisiä muutoksia viime vuosina. Turvallisuusympäristö on muuttunut ja huoltovarmuuden merkitys korostunut. Suomen talous on heikentynyt, mistä on seurannut julkisen talouden kiristyminen. Kotimaisen energiapuun kysyntä on kasvanut, mikä on johtanut energiapuun hinnan nousuun. EU:n ilmastotavoitteisiin tähtäävä 55-valmiuspaketti ja päätökset sen toimeenpanosta vaikuttavat alaan merkittävästi. Lisäksi Suomen hiilinielujen kokoon liittyvät käsitykset ovat muuttuneet merkittävästi. Sähköistymisen rooli korostuu Suomeen suunnitelluissa energiainvestoinneissa. Biogeenisen hiilidioksidin teknisen talteenoton merkitys on kasvanut ja Suomeen on syntynyt hankesalkku. Myös luontopolitiikka ja -toimet ovat vahvistuneet.

Bioenergia-alan toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti viime vuosina.

Johtopäätöksiä toimialan kehittämiseen

Bioenergia-alan raportissa on kahdeksan pääviestiä alan tilanteesta ja näkymistä:

  1. Biomassan energiakäytön toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta. Bioenergialla tuotetaan 32 % Suomen energiasta, ja se on Suomen ja EU:n suurin uusiutuvan energian lähde. Se on keskeinen erityisesti lämmöntuotannossa ja liikenteessä.  
  2. Nykyisessä epävarmassa turvallisuustilanteessa bioenergia tarjoaa omavaraisuutta ja tukee energian toimitus- ja huoltovarmuutta, joka on EU:n sääntelyssä asetettu biomassan kaskadikäyttöä korkeammaksi prioriteetiksi. 
  3. Siirtymä fossiilisesta energiasta ja perinteisestä bioenergiasta moderniin bioenergiaan eri puolilla maailmaa tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yhtiöille ja ratkaisuille. Suomessa investointeja suunnitellaan biogeenisen hiilidioksidin talteenottoon, biojalostamoihin, biokaasuun ja biohiileen. 
  4. Suomella on suuret metsävarat. Kestävä metsänhoito ja metsien käyttö ovat Suomessa bioenergiasektorin toiminnan perusedellytyksiä. Niitä on jatkuvasti kehitettävä ajan vaatimuksiin. 
  5. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja lisäämisessä rahoitusta on suunnattava sellaisiin toimenpiteisiin ja alueille, joista saadaan pienimmillä kustannuksilla suurin luontohyöty. Bioenergia ry kehittää kuluvana vuonna omaa luontotyötään. 
  6. Tieliikenteen päästökehitys on oleellisin vaikuttava tekijä taakanjakosektorin tavoitteisiin pääsemiseksi. Lähivuosien päätöksillä ja toimilla on konkreettinen vaikutus kehitysuraan. 
  7. Suomessa on jo 14 hanketta, joissa hiilidioksidia suunnitellaan otettavan talteen yhteensä n. 1–1,5 MtCO2/a. Hiilidioksidin poisto ilmakehästä ei vaadi poikkeuksellisen kallista ilmastoteknologiaa. Suomen tulee viipymättä luoda vahva hiilidioksidin talteenoton, käytön, varastoinnin ja poiston strategia. 
  8. Biohiilen tuotanto on juuri nyt skaalautumassa merkittävästi. 2020-luvun loppuun mennessä Suomessa voi olla niin paljon biohiilituotantoa, että se mahdollistaa 0,4 MtCO2/a hiilidioksidin poiston.

Bioenergia-alan tiekarttaraportti

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tiekarttojen tavoitteena on ylläpitää ajantasainen tilannekuva ja arvio riittävistä toimista Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Bioenergia ry julkaisi oman toimialojen vähähiilisyystiekarttoja täydentävän raportin työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä julkistustilaisuudessa 6.6.2024. Bioenergia ry:n jäsenyritysten toiminta liittyy useaan toimialaan, erityisesti energia-, metsä- ja teknologiateollisuuteen sekä liikennesektoriin, jotka kaikki valmistelevat omat vähähiilitiekarttojensa päivitykset. Bioenergia ry:n raportti täydentää näitä tiekarttoja.

Lue lisää: Bioenergia-alan tiekarttaraportti