Puuenergia

Energiapuualan toimintaolosuhteet ovat heikentyneet 

Puukaupan haasteet ja regulaation muuttuminen nousivat energiapuualan liiketoiminnan edellytysten päällimmäisiksi huolenaiheiksi Bioenergia ry:n jäsenkyselyssä. Toimintaympäristön kaikki tekijät ovat kokonaisuudessaan muuttuneet huonompaan suuntaan viimeisen viiden vuoden aikana.

06/2023

Kuvat - Iida Hollmén

Puukaupan haasteet ja regulaation muuttuminen nousivat energiapuualan liiketoiminnan edellytysten päällimmäisiksi huolenaiheiksi Bioenergia ry:n jäsenkyselyssä. Toimintaympäristön kaikki tekijät ovat kokonaisuudessaan muuttuneet huonompaan suuntaan viimeisen viiden vuoden aikana. 

Bioenergia ry toteutti jäsenyrityksilleen kyselyn selvittääkseen energiapuun hankintaan liittyvät merkittävimmät haasteet ja muutokset toimintaympäristössä.​ Vastaava erillinen kysely lähetettiin myös Koneyrittäjien jäsenille. Yhdistykset julkaisivat tuloksista yhteisen tiedotteen 15.6. 

Puun tarjonta ja saatavuus​ 

Puumarkkinatilanne on muuttunut haastavammaksi johtuen Venäjän hyökkäyssodasta ja siitä seuranneesta lähes 10 miljoonan m3 puun tuonnin poistumisesta sekä turpeen käytön nopeasta vähenemisestä päästökaupan takia. 77 % kyselyn vastaajista piti puun tarjontaa erittäin tai melko huonona. Metsätalouden kannustejärjestelmä Metkan voimaantulo vuoden vaihteessa parantanee jossakin määrin nuorten metsien puun tarjontaa, mutta sen onnistumiseen vaikuttaa lisäksi rahoituksen riittävyys. 

Puun kysyntää ei pidetty haastavana, sillä tässä markkinatilanteessa etenkin polttoainetta myyvien tahojen tilanne on erittäin hyvä. Polttoaineen hankinnan ja/tai sen loppukäyttäjälle toimittamisen parissa toimivista kaikki kokivat, että puun kysyntään ei liity joko ollenkaan haasteita tai tilanne on neutraali ja useamman liiketoiminnon yrityksistä 80 % oli tätä mieltä. Energiaa tuottavista yrityksistä 47 % koki sekä erittäin tai melko merkittävää haastetta. 

Puun käytön kasvu on pienpuun käytön varassa. Kuva: Tage Fredriksson

Työvoimatilanne mietityttää ennen kaikkea koneyrittäjiä 

Koneyrittäjille suunnatussa vastaavassa kyselyssä kuljettajien saatavuuden haastavuus nousi jopa 72 %:iin, kun Bioenergia ry:n jäsenten vastaava luku oli 47 %. Koneurakoitsijoiden saatavuus oli haastavaa tai merkittävän haastavaa 65 % mielestä. Koulutuksen laatu ja kuljettajien pysyvyys alalla ovat avaintekijöitä. Koulutuksesta valmistuvat työllistyvät hyvin, mutta huomattava osa suuntautuu muihin kuin metsäalan tehtäviin. 

​Kaluston saatavuus 

Kaluston saatavuus on noin puolen vastaajien mielestä neutraali, melko vähäinen haaste tai ei haaste olleenkaan, mutta etenkin energiantuottajien mielestä haasteita on. 

Rahoitus​ ja vakuutukset 

Rahoitus on melko nopeasti noussut huomattavaksi pullonkaulaksi sekä Bioenergia ry:n että Koneyrittäjien keskuudessa. Haaste koskee siis sekä puunhankintaa että koneiden hankintaa. Korot ovat tunnetusti nousseet ja vakuusehtoja on kiristetty. 58 % piti rahoitusta haasteena ja 39 % vakuutusten saamista haasteena. Kysely ei tietenkään kerro uusien potentiaalisten yrittäjien haasteita. Polttoainesopimusten ja valmiin puutavaran vakuusarvon parempi hyödyntäminen voi parantaa tilannetta. Tuoreen puun käyttömahdollisuus vähentää sidotun pääoman tarvetta.  

Tiestön kunto ja terminaalien puute pullonkauloina​ 

Logistiikkaan liittyvät haasteet ja rahoitustarpeet on selvitetty myös eduskuntavaalien alla selvityksessä, jossa Bioenergia ry oli mukana. Jäsenkyselyn vastaukset vahvistavat Bioenergia ry:n ja muiden järjestöjen selvityksen tuloksen haasteista logistiikassa, joka on toimitusvarmuuden perusedellytys. 65 % piti tieverkon kuntoa ja 55 % terminaalien puutetta haasteena. Metsäkeskuksen Tiesit-hankkeen jatkuvuus ja riittävien budjettivarojen osoittaminen oikeisiin kohteisiin ovat avainasemassa.  

Toimitusvarmuudessa petrattavaa 

Kun 52 %vastaajista pitää toimintavarmuutta kokonaisuudessaan erittäin tai melko merkittävänä haasteena, heijastaa se muun muassa polttoaineiden markkinatilannetta ja erityisesti energiayhtiöiden huolen sopimusten pitävyydestä ja puun saatavuudesta. 

​Regulaatio ja lainsäädäntö​ 

Regulaatio on ollut jatkuvassa muutoksessa EU:ssa ja tämä heijastuu vahvasti kyselyn vastauksissa, joissa 71 % on sitä mieltä, että regulaatiossa on haasteita. Toimeenpano Suomessa on viivästynyt suurelta osin komission toimeenpanosäädösten puuttuessa ja lisännyt epävarmuutta ja kustannuksia. 

Puun käytön taso on julkisuudessa kyseenalaistettu. Kuva: Tage Fredriksson

Puun käytön ilmapiiri​ 

Puun käytön hyväksyttävyyttä pidettiin 67 % mielestä haasteellisena. Se ei kuitenkaan kerro siitä, mikä on puun energiakäytön asema muihin energiamuotoihin nähden. Energiateollisuuden vuosittain tehdyssä seurannassa puun käytön hyväksyttävyys kansalaisten keskuudessa on verrattuna muihin energiamuotoihin melko hyvällä tasolla. Suunta on silti seurannassa yksiselitteisesti ollut huonompaan päin.  

Muidenkin lyhytaikaisten puutuotteiden hyväksyttävyyttä on viime vuosina eri yhteyksissä kyseenalaistettu ilmastosyistä. Yhteistyötä koskien puun käytön yleistä hyväksyttävyyttä tulee jatkaa alan eri tahojen kanssa. 

Näin kysely toteutettiin

Bioenergia ry:n kysely toteutettiin huhti-toukokuussa ja vastausta pyydettiin 120 yrityksen yhteyshenkilöltä. Tarkoituksena oli, että yhdestä yrityksestä kyselyyn vastattaisiin vain kerran. Vastauksia saatiin 32. ”Korjuu ja/tai haketus, kaukokuljetus” toimialaan vastauksia saatiin 1 kpl, joten toimialan vastaukset käsiteltiin Koneyrittäjien kyselyn vastausten kautta.

Kyselyn vastaajien toimialajakauma oli seuraava:

– Polttoaineen hankinta ja/tai polttoaineen toimittaminen loppukäyttäjille 19 %​

– Energiantuotanto 65 %​

– Useampi liiketoiminto 16 %​

84 % on toiminut alalla yli 10 vuotta​ ja yli puolen liikevaihto on 3 milj. eur tai enemmän​.