Hiilensidonta

Biogeenisen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi tarvitsee kannustimia

Hiilinegatiivisille teknologioille, kuten biogeenisen hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille (BECCS), ei ole EU-lainsäädännössä kunnollisia kannustimia – toisin kuin fossiilisen hiilidioksidin talteenotolle. Tämä on nurinkurista ottaen huomioon koko ajan kasvava tarve päästä irti fossiilisista polttoaineista ja sitoa ilmasta hiilidioksidia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

03/2022

Kuvat - Tage Fredriksson

Komissio on kestävien hiilenkiertojen tiedonannossaan joulukuussa 2021 nostanut esille myös tekniset hiilinielut.  Hiilensidontateknologioille esitettiin 5 MtCO2 tavoitetta vuodelle 2030. Nielutavoitteiden lisäksi vuonna 2028 kaikki talteen otettu, kuljetettu, käytetty ja varastoitu hiilidioksidi pitää raportoida ja laskea alkuperän mukaan. Lisäksi 2030 mennessä vähintään 20 % kemianteollisuuden ja muovien tuotannossa käytetystä hiilidioksidista pitää olla ei-fossiilista.  Komissio on myös kertonut esittävänsä vuoden 2022 lopulla hiilensidonnalle EU:n laajuista sertifiointikehikkoa, joka tulee kattamaan niin luonnon kuin teknologian keinot ja keskittyy toimiin, jotka tapahtuvat EU:n alueella. 

Lisää kunnianhimoa 

Bioenergia ry on todennut, että hiilensidontateknologioiden 2030 tavoite on tärkeä signaali ryhtyä toimeen negatiivisten päästöjen teknologioiden käyttöönotossa, mutta tavoitetaso voisi olla kunnianhimoisempi, ottaen huomioon jo tunnettujen kehitteillä olevien projektien tavoitteet ja pitkän aikavälin tarpeet tuottaa negatiivisia päästöjä. 

Varastoidulle hiilidioksidille päästöoikeuksia 

Alkuvuonna 2022 Euroopan parlamentissa tehtiin useita erilaisia ehdotuksia siitä, miten BECCS voitaisiin sisällyttää jo neuvoteltavana olevaan 55-valmiuspakettiin. Päästökauppadirektiivin raportööri Peter Liese ENVI-valiokunnassa teki ehdotuksen, jossa hiilinieluteknologioita (BECCS, hiilidioksidin nappaaminen suoraan ilmasta, ns. DACCS sekä pysyvä sitominen kemiallisesti tuotteisiin) edistettäisiin päästökaupan kautta antamalla varastoidulle hiilidioksidille päästöoikeuksia. ITRE-valiokunnan Henna Virkkunen taas esitti, että BECCS-laitokset ja biohiili otettaisiin mukaan maankäyttösektorin sääntelyyn osana ”hiiltä varastoivia tuotteita” ja komissio tekisi BECCS:iin liittyvän ehdotuksen 2025 mennessä. Myös Jessica Polfjärdin taakanjakosektorin päästövähennystoimia koskeva raporttiluonnos sisälsi mahdollisuuden jäsenmaille käyttää CCS/CCU-hankkeita aina 5 % asti päästövähennyksistä. 

Raportööri Peter Liesen ehdotus tarjoaisi tehokkaan ja yksinkertaisen kannustimen hiilidioksidin poistamiselle ilmakehästä teknologialla. Päästöoikeuksien hinta on kohonnut, mikä on kasvattanut kannustimen tehokkuutta viimeisten vuosien aikana. Päästöoikeusmarkkina on likvidi, sen hintaa on jo totuttu arvioimaan ja sille on olemassa myös johdannaismarkkina. Tämä on merkittävä etu suhteessa täysin uuteen sertifikaattijärjestelmään, jota ei tunneta ja joka lähtee liikkeelle ”nollasta”. Kannustin on myös automaattisesti sama kuin päästöjen vähentämiseen päästökauppasektorilla. 

Ei uusia päästöoikeuksia markkinoille 

EU päästökaupassa liikkeelle laskettujen päästöoikeuksien määrä on rajattu. Liesen ehdotuksessa ei tarkasti esitetä, mistä varannosta luovutettavat päästöoikeudet otettaisiin. Mikäli poistoa vastaan laskettaisiin liikkeelle uusia päästöoikeuksia, hiilidioksidin poiston tarjoama ilmastohyöty häviäisi. Siksi toimivan ratkaisun edellytys on, että näin ei tehdä, vaan päästöoikeudet luovutetaan jostakin nykyisestä varannosta. Koska päästöoikeuksien kokonaismäärä markkinoilla ei muutu, ratkaisulla ei pitäisi olla merkittäviä vaikutuksia päästöoikeuksien hintaan. 

Korkealaatuinen biohiili sitoo hiilen myös pitkäaikaisesti kemiantuotteiden tavoin. Siksi myös se voitaisiin katsoa kuuluvaksi ”pysyvästi hiiltä varastoiviin tuotteisiin”1.

Biomassan jalostusarvoa kehitettävä edelleen 

Bioenergia ry on tukenut raportööri Liesen ehdotusta, todeten, että ilman taloudellista kompensaatiota poistoista ja toimivaa markkinaa niille, kannustinta näiden toteuttamiseksi ei synny.  Suurin potentiaali arvioidaan olevan CCS-ratkaisuilla. Yhdistys on myös painottanut, että on kuitenkin tärkeää kasvattaa biomassan jalostusarvoa ja kehittää ilmasto- ja energiapolitiikkaa edelleen markkinaehtoisesti siten, että energiaksi ohjautuvat Euroopassa jatkossakin kestävyysvaatimukset täyttävät jalostukseen kelpaamattomat jätteet ja tähteet.  

BECCS-laitosten liittäminen hiiltä varastoiviin tuotteisiin maankäyttösektorilla ei tarjoaisi vastaavaa taloudellista kannustinta yksityissektorille poistojen toteuttamista varten. Jos BECCS-laitokset liitettäisiin maankäyttösektoriin, muut teknologiat säilyisivät päästökauppasektorilla, mikä ei olisi tarkoituksenmukaista. 

Parlamentissa tehdyillä ehdotuksilla selvennettäisiin sitä, mikä hiilinegatiivisten teknologioiden rooli on jo 55-valmiuspaketin osana. Neuvotteluja aiheesta käydään neuvostossa ja parlamentissa kevään aikana. Mikäli tehdyt muutokset eivät neuvotteluissa etene, asiaan palattaneen komission loppuvuonna esittämän sertifiointikehikon yhteydessä.